Autismus je podle klasické medicíny celoživotní postižení, které se objevuje v celém světě bez ohledu na pohlaví, barvu pleti či národnosti apod., což znamená, že jím jsou postiženi i občané České republiky. Mezinárodní klasifikace nemocí řadí autismus pod pervazivní vývojové poruchy, které jedince provází po celý jeho život. Pervazivní vývojové poruchy jsou závažné duševní poruchy, které představují značný problém nejen pro samotného jedince a jeho nejbližší okolí, představují i problém zdravotní, sociální, vzdělávací a ekonomický. Tyto poruchy vedou k podstatným omezením v životě postižených a k jejich odkázanosti na péči okolí. Některé formy této poruchy mohou vést až k naprosté neschopnosti vést vlastní samostatnou existenci.

Je důležité si uvědomit, že to, čemu říkáme autismus, se jeví jako složenina mnohých nemocí, která se navenek prezentuje podobnými symptomy. Z tohoto důvodu neexistuje jeden léčebný postup, který funguje pro jakéhokoliv autistu. Extrémní variabilita vyžaduje vysoce individualizovaný léčebný plán, kterého sestavení i pro jediné dítě může být monumentální úkol pro jakéhokoliv lékaře.