RAIN MAN – spolek rodičů a přátel dětí s autismem

Z potřeby rodičů autistů a z jejich iniciativy vzniklo v roce 2000 v Moravskoslezském kraji spolek rodičů a přátel dětí s autismem s názvem RAIN MAN, ojedinělé svou náplní a významem. Tento spolek pracuje jako svépomocná skupina, sdružuje rodiče a odborníky tzv. pomáhajících profesí (tzn. pedagogy, vychovatele, ředitele speciálních mateřských, zvláštních, pomocných škol a sociálních zařízení, klinické i poradenské psychology, psychoterapeuty a sociální pracovníky), studenty ale i ty, kteří chtějí „jen“ přispět svými možnostmi lidem s poruchou autistického spektra ke zlepšení kvality jejich života. Významnou osobní i profesní motivací všech výše uvedených osob je propojení již stávající sítě speciálních tříd, škol (státních i soukromých), sociálních a zdravotních zařízení v rámci zmíněného regionu. Nevýhodou českých autistů oproti jiným zemím je fakt, že jejich diagnózu umí v naší zemi jen málokdo stanovit. Je to problém v oblasti zdravotnictví, na který se nabalují další a další problémy, například v oblasti vzdělávání (neexistuje státní vzdělávací program) a v oblasti sociálních služeb. Tento neutěšený stav chce spolek RAIN MAN zlepšit. Našim cílem je navázat spolupráci s lidmi ve školských a zdravotnických zařízeních v bývalých okresech. Hledáme pomoc na úřadech všech typů, ministerstvech, u nadací a v ostatních spolcích. V minulých letech jsme získali finanční podporu od Moravskoslezského kraje v Ostravě, od Města Ostravy, na Městských úřadech ve Frýdku-Místku a v Novém Jičíně, jimž všem patří naše poděkování.

Cíle spolku RAIN MAN

 • Ochrana práv autistických jedinců a jejich rodin s přihlédnutím k charakteru postižení tak, aby se mohli těšit za stejných výsad jako ostatní evropská populace, neboť tato práva by měla být zakotvena, chráněna, rozšiřována a prosazována legislativou každého státu. Tento cíl bude spolek naplňovat snahou podílet se na tvorbě zákonů a legislativních opatření a na jejich následné kontrole dodržování.
 • Vytváření společenských a ekonomických podmínek pro optimální rozvoj osob postižených autismem za podpory státu tak, aby měli právo na mzdu nebo jiný příjem pro zajištění svých životních potřeb, a to takovým způsobem, aby mohly žít nezávislý, plnohodnotný a smysluplný život podle svých schopností.
 • Vytváření podmínek pro snazší integraci těchto jedinců do společnosti, hledání vhodných možností pro pracovní zařazení a vhodnou přípravu na povolání s vyloučením jakékoliv diskriminace, bez hrozby izolace v psychiatrické léčebně nebo jiných podobných zařízeních. Tento cíl bude spolek naplňovat snahou o vznik zařízení typu chráněných bytů,chráněných dílen apod.
 • Napomáhání realizace práva na dostupné speciální vzdělání a výchovu dětí s autismem. Tento cíl bude spolek naplňovat organizováním speciálních seminářů a školení pro odborníky a pedagogy, podporou vzniku speciálních tříd a školských zařízení, prosazováním individuálních přístupů k žákům s autismem a zajištěním asistenční služby ve třídách.
 • Zajištění odborného poradenství a péče o osoby s autismem, která je nutná pro jejich fyzické, mentální a duševní zdraví, včetně vhodné léčby a medikace, jakož i právo na dostupnou, přesnou klinickou diagnózu. Zajištění práva na ochranu před zneužíváním léčiv a jiných farmakologických prostředků, před averzivními postupy léčby nebo jejím zanedbáváním.Prosazováním práva přístupu k veškeré zdravotní, psychologické, psychiatrické a pedagogické dokumentaci.
 • Navázání kontaktů a začlenění spolku do mezinárodního rámce tak, aby mohla vzniknout možnost předávání zkušeností v přístupu k těmto osobám z hlediska vzdělání, odborného poradenství, vhodného pracovního zařazení, lékařské péče apod. poskytovaných společnostmi jiných zemí a způsoby jejich prosazování u státních institucí v zahraničí.

Činnosti spolku

 • Klubovna pro rodiče s dětmi obvykle každý 2. pátek v měsíci v Ostravě (mimo letní prázdniny)
 • Pravidelná setkání členů spolku RAIN MAN v Ostravě
 • Jednodenní akce pro rodiče s dětmi s autismem
 • Víkendové a  týdenní rekondiční pobyty pro rodiny
 • Terapeutické tábory pro děti s problémových chováním
 • Zajištění dopravy na odborné přednášky a konference v ČR
 • Vzdělávací kurzy pro rodiče, pedagogy a psychology v rámci pásma autistického spektra
 • Terapie pro rodiny dětí s autismem
 • Účast na odborných konferencích a seminářích

RAIN MAN poskytuje informace

 • Kontakty na zástupce RAIN MAN (Ostrava, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Bruntál)
 • Registr zařízení pečující o osoby s autismem na území Moravskoslezského kraje (MSK)
 • Databáze spolků věnujících se autismu v ČR a na Slovensku
 • Kontakty na iniciativy v zahraničí
 • Databáze poskytovatelů soc. služeb na území Moravskoslezského kraje (státní správa)
 • Databáze poskytovatelů soc. služeb neziskových organizací (NO) na území Moravskoslezského kraje a ČR

Administrativa spolku RAIN MAN

 • Vedení účetnictví spolku RAIN MAN
 • Databáze členů RAIN MAN
 • Databáze účastníků akcí RAIN MAN od roku 2000

RAIN MAN poskytuje nepřetržité poradenství

 • Telefonická poradna pro rodiče a osoby pečující o děti s autismem v MSK i ČR:  +420 723 564 399 (Hana Macháčková)
 • Internetová poradna a elektronická diskuse na webových stránkách (non-stop)

RAIN MAN a jeho vize

 • Vytvoření platformy reagující na komunitní plánování
 • Zapojení se do rozvoje a strategických plánů krajského úřadu a obcí (hl. III)
 • Jednání s úřadem práce, ministerstvem školství, zdravotnictví, práce a sociálních věcí
 • Pokračování v práci na analýze zdravotních a sociálních služeb MSK pro osoby s autismem

Složení spolku: Rada spolku RAIN MAN pro rok 2018

 • Ing. Hana Macháčková – předseda
 • Mgr. Petr Kuča – místopředseda
 • Zdeňka Březinová – hospodář
 • Ing. Pavla Kvačová
 • Jitka Smutková

Složení spolku: Revizní komise

 • Jana Twardziková – předseda komise
 • Gabriela Kořenková
 • Mgr. Ondřejka Langerová

Ke stažení

Přihláška do spolku RAIN MAN (17,4 kB, .xls) Výše uvedenou přihlášku můžete poslat na email: info@rain-man.cz Členský roční příspěvek na rodinu činí 150 Kč. Každý člen spolku obdrží dvojciferné osobní číslo pro identifikaci všech plateb na účet RAIN-MAN a také pro kontrolu plateb v této tabulce – jména nejsou záměrně uváděna z důvodu anonymity plátců vůči širší veřejnosti. Příspěvek je možno poslat na č. účtu 1650520379/0800 a jako variabilní symbol uveďte osmiciferné číslo sestávající z: první čtyři cifry rok, kdy je platba splatná, následující 2 cifry kód platby (Zdeňka zveřejňuje pro každou jednotlivou akci jiný kód) a poslední 2 cifry je Vaše osobní číslo. Kód platby pro roční členský příspěvek je 01.

 1. příklad: Pro zaplacení členského příspěvku člena s OČ 09 na rok 2017 je 20170109.
 2. příklad: Pro víkendovou akci konanou v roce 2018 byl Zdeňkou určen kód platby 06. Člen s OČ 11 tedy pošle platbu s variabilním symbolem 20180611 (i kdyby ji zaplatil třeba už v roce 2017).
osobní číslo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-  150,-      
02 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-  150,-      
03       150,- 150,-  150,-      
04 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-         
05 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-  150,-      
06 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-  150,-      
07                  
08 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-        
09                  
10                  
11   150,- 150,-     150,-      
12 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-  150,-      
13                  
14 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-  150,-      
15 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-         
16   150,-              
17 150,- 150,- 150,- 150,-  150,- 150,-      
18                  
19                  
20                  
21                  
22   150,- 200,- 150,-   150,-      
23                  
24                  
25 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-  150,-      
26 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-  150,-      
27 150,-                
28 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-      
29                  
30                  
31                  
32                  
33 200,- 200,-              
34                  
35     150,-            
36 150,-         150,-      
37 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-        
38 150,- 150,-   150,- 150,-  150,-      
39 150,-                
40 150,-   150,-            
41 150,-                
42 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-  150,-      
43 150,- 150,-       150,-      
44   150,- 150,-            
45 150,-                
46 150,-                
47 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-         
48   150,- 150,-            
49   150,- 150,- 150,- 150,-  150,-      
50     150,- 150,- 150,-  150,-      
51                  
52                  
53       150,-          
54     150,- 150,- 150,-         
55       150,- 150,-        
56       150,- 150,-         
57       150,- 150,-         
58         150,-        
59         150,-        
60         150,- 150,-      
61         150,-        
62         150,-        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Záznamy do tabulky jsou průběžně aktualizovány. Pokud zrovna nenajdete záznam o svém zaplaceném členském příspěvku, rozhodně to neznamená, že penízky nedoputovaly na účet. Zkrátka jen ještě nedošlo k aktualizaci záznamů. Pokud tedy na takový případ narazíte, napište na info@rain-man.cz a v nejbližší možné době doplníme chybějící údaje.