O NÁS

RAIN MAN - SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ S AUTISMEM

Z NAŠÍ HISTORIE

RAIN MAN je spolek rodičů a přátel dětí s autismem. Působí v Moravskoslezském kraji již od roku 2000. Vznikl z potřeby rodičů autistů a z jejich iniciativy. Sdružení RAIN MAN je ojedinělé svou náplní i významem.

Spolek RAIN MAN pracuje jako svépomocná skupina. Sdružuje rodiče a odborníky tzv. pomáhajících profesí (tzn. pedagogy, vychovatele, ředitele speciálních mateřských, zvláštních, pomocných škol a sociálních zařízení, klinické i poradenské psychology, psychoterapeuty a sociální pracovníky), studenty ale i ty, kteří chtějí „jen“ přispět svými možnostmi lidem s poruchou autistického spektra ke zlepšení kvality jejich života.

Významnou osobní i profesní motivací všech výše uvedených osob bylo propojení již stávající sítě speciálních tříd, škol (státních i soukromých), sociálních a zdravotních zařízení v rámci Moravskoslezského regionu. Nevýhodou českých autistů oproti jiným zemím byl fakt, že jejich diagnózu uměl v naší zemi jen málokdo stanovit. Je to problém v oblasti zdravotnictví, na který se nabalují další a další problémy, například v oblasti vzdělávání (neexistuje státní vzdělávací program) a v oblasti sociálních služeb.

Spolek RAIN MAN si vzal za cíl tento neutěšený stav zlepšit. Našim cílem je navázat spolupráci s lidmi ve školských a zdravotnických zařízeních v bývalých okresech. Hledáme pomoc na úřadech všech typů, ministerstvech, u nadací a v ostatních spolcích. V minulých letech jsme získali finanční podporu od Moravskoslezského kraje v Ostravě, od Města Ostravy, na Městských úřadech ve Frýdku-Místku a v Novém Jičíně, jimž všem patří naše poděkování.

NEPŘETRŽITÉ PORADENSTVÍ

Telefonická poradna pro rodiče a osoby pečující o děti s autismem v Moravskoslezském kraji i celé ČR.

Internetová poradna a elektronická diskuse na webových stránkách a na Facebooku spolku RAIN MAN (non-stop).

RAIN MAN POSKYTUJE INFORMACE

Klubovna

Pravidelně se setkáváme v Klubovně v Ostravě, obvykle každý 2. pátek v měsíci (mimo prázdniny)

Terapie

Zajišťujeme terapie pro rodiny dětí s autismem

Celodenní akce

Organizujeme jednodenní akce a výlety pro rodiče s autistickými dětmi

Terapeutické tábory

Realizujeme terapeutické tábory pro děti s problémovým chováním

Odborné semináře

Účastníme se a zajišťujeme dopravu na odborné přednášky, konference a semináře po celé ČR

Rekondiční pobyty

Pořádáme oblíbené víkendové a týdenní rekondiční pobyty pro rodiny s autistickými dětmi

Vzdělávací kurzy

Pořádáme vzdělávací kurzy pro rodiče, pedagogy a psychology v rámci pásma autistického spektra

Kontakty

Poskytujeme vám užitečné informace a kontakty, když nevíte, jak dál

NAŠE CÍLE

 • Ochrana práv autistických jedinců a jejich rodin s přihlédnutím k charakteru postižení tak, aby se mohli těšit za stejných výsad jako ostatní evropská populace, neboť tato práva by měla být zakotvena, chráněna, rozšiřována a prosazována legislativou každého státu. Tento cíl bude spolek naplňovat snahou podílet se na tvorbě zákonů a legislativních opatření a na jejich následné kontrole dodržování.
 • Vytváření společenských a ekonomických podmínek pro optimální rozvoj osob postižených autismem za podpory státu tak, aby měli právo na mzdu nebo jiný příjem pro zajištění svých životních potřeb, a to takovým způsobem, aby mohly žít nezávislý, plnohodnotný a smysluplný život podle svých schopností.
 • Vytváření podmínek pro snazší integraci těchto jedinců do společnosti, hledání vhodných možností pro pracovní zařazení a vhodnou přípravu na povolání s vyloučením jakékoliv diskriminace, bez hrozby izolace v psychiatrické léčebně nebo jiných podobných zařízeních. Tento cíl bude spolek naplňovat snahou o vznik zařízení typu chráněných bytů,chráněných dílen apod.
 • Napomáhání realizace práva na dostupné speciální vzdělání a výchovu dětí s autismem. Tento cíl bude spolek naplňovat organizováním speciálních seminářů a školení pro odborníky a pedagogy, podporou vzniku speciálních tříd a školských zařízení, prosazováním individuálních přístupů k žákům s autismem a zajištěním asistenční služby ve třídách.
 • Zajištění odborného poradenství a péče o osoby s autismem, která je nutná pro jejich fyzické, mentální a duševní zdraví, včetně vhodné léčby a medikace, jakož i právo na dostupnou, přesnou klinickou diagnózu. Zajištění práva na ochranu před zneužíváním léčiv a jiných farmakologických prostředků, před averzivními postupy léčby nebo jejím zanedbáváním.Prosazováním práva přístupu k veškeré zdravotní, psychologické, psychiatrické a pedagogické dokumentaci.
 • Navázání kontaktů a začlenění spolku do mezinárodního rámce tak, aby mohla vzniknout možnost předávání zkušeností v přístupu k těmto osobám z hlediska vzdělání, odborného poradenství, vhodného pracovního zařazení, lékařské péče apod. poskytovaných společnostmi jiných zemí a způsoby jejich prosazování u státních institucí v zahraničí.

NAŠE VIZE

 • Vytvoření platformy reagující na komunitní plánování
 • Zapojení se do rozvoje a strategických plánů krajského úřadu a obcí (hl. III)
 • Jednání s úřadem práce, ministerstvem školství, zdravotnictví, práce a sociálních věcí
 • Pokračování v práci na analýze zdravotních a sociálních služeb MSK pro osoby s autismem

SLOŽENÍ RADY SPOLKU RAIN MAN

 • Ing. Hana Macháčková – předsedkyně
 • Zdeňka Březinová – místopředsedkyně
 • Jitka Smutková – hospodářka
 • Vladimír Kvača – člen rady
 • Ing. Luděk Macháček – člen rady

SLOŽENÍ REVIZNÍ KOMISE SPOLKU

 • Jana Twardziková – předsedkyně komise
 • Gabriela Kořenková – členka revizní komise
 • Ing. Pavla Kvačová – členka revizní komise

ADMINISTRATIVA SPOLKU

 • Vedení účetnictví spolku RAIN MAN
 • Databáze členů RAIN MAN
 • Databáze účastníků akcí RAIN MAN od roku 2000

Staňte se členem

Staňte se členy naší rodiny RAIN MAN. Vyplňte si přihlášku. Rádi vás uvítáme v našich řadách.

Členové spolku RAIN MAN jsou pravidelně informováni o pořádaných akcích a v případě dotovaných akcí mohou využívat výhod s tím spojených.

Vyplněnou přihlášku pošlete na e-mail info@rain-man.cz.

Členské příspěvky

Číslo účtu: 1650520379/0800

Roční příspěvek: 300 Kč

Při platbě převodem na účet napište do zprávy pro příjemce své jméno. Uveďte také variabilní symbol.

O zapomenutý VS si napište na info@rain-man.cz.

Členský roční příspěvek činí 300 Kč a vztahuje se na celou rodinu.

VARIABILNÍ SYMBOLY

Každý člen spolku obdrží dvojciferné osobní číslo pro identifikaci svých plateb.

Jako VS uvádějte osmiciferné číslo sestávající z:

první čtyři cifry = rok, kdy je platba splatná,

následující 2 cifry = kód platby (roční členský příspěvek má kód 01); pro každou jednotlivou akci zveřejníme nový kód;

poslední 2 cifry = vaše osobní číslo.

Příklad A: Člen s osobním číslem 33 uvede pro zaplacení členského příspěvku na rok 2021 VS ve tvaru 20210133.

Příklad B: Pro víkendovou akci konanou začátkem roku 2021 určí Zdeňka kód platby 04. Člen s číslem 33 tedy pošle platbu s VS 20210433, i kdyby ji hradil třeba už v roce 2020.

PŘEHLED ÚHRAD ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Záznamy tabulky průběžně aktualizujeme. Pokud nenajdete záznam o svém zaplaceném členském příspěvku, je možné, že zatím nedošlo aktualizaci záznamů. Pokud tedy na takový případ narazíte, napište prosím na info@rain-man.cz. V nejbližším možném termínu chybějící údaje doplníme.

osobní číslo 201420152016201720182019202020212022
01150,-150,-150,-150,-150,- 150,- 150,-  
02150,-150,-150,-150,-150,- 150,- 150,-   
03   150,-150,- 150,- 150,-   
04150,-150,-150,-150,-150,-   450,-   
05150,-150,-150,-150,-150,- 150,- 150,-   
06150,-150,-150,-150,-150,- 150,- 150,-   
07         
08150,-150,-150,-150,-150,-  150,-   
09         
10         
11 150,-150,-  150,- 150,-   
12150,-150,-150,-150,-150,- 150,- 150,-   
13         
14150,-150,-150,-150,-150,- 150,- 150,-   
15150,-150,-150,-150,-150,- 150.- 150,-   
16 150,-       
17150,-150,-150,-150,- 150,-150,- 150,-   
18         
19         
20         
21         
22 150,-200,-150,- 150,- 500,-   
23         
24         
25150,-150,-150,-150,-150,- 150,- 150,-   
26150,-150,-150,-150,-150,- 150,- 150,-   
27150,-        
28150,-150,-150,-150,-150,-150,- 150,-   
29         
30         
31         
32         
33200,-200,-       
34         
35  150,-      
36150,-    150,- 150,-   
37150,-150,-150,-150,-150,-150,- 150,-   
38150,-150,- 150,-150,- 150,- 150,-   
39150,-        
40150,- 150,-      
41150,-        
42150,-150,-150,-150,-150,- 150,- 150,-   
43150,-150,-   150,- 150,-   
44 150,-150,-      
45150,-        
46150,-        
47150,-150,-150,-150,-150,-     
48 150,-150,-      
49 150,-150,-150,-150,- 150,- 150,-   
50  150,-150,-150,- 150,- 150,-   
51         
52         
53   150,- 150,- 150,-   
54  150,-150,-150,- 150,- 150,-   
55   150,-150,-150,- 150,-   
56   150,-150,-     
57   150,-150,-     
58    150,-    
59    150,-    
60    150,-150,- 150,-   
61    150,-    
62    150,-    
63     150,- 150,-   
64     150,-   
65     150,-   
66     150,- 300,-   
67       150,-   
68       150,-   
69         

 

Při platbě převodem na účet napište do zprávy pro příjemce své jméno. Uveďte také variabilní symbol.

O zapomenutý VS si napište na info@rain-man.cz.

Členský roční příspěvek činí 300 Kč a vztahuje se na celou rodinu.