Schválení zvýšení dávky pro postižené děti

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám dlouho očekávaný zákon č. 331/2012 Sb., kterým se mění řada zákonů v oblasti sociálního zabezpečení. Bohužel, proti mému očekávání, nabývá zákon účinnosti až 1. 12. 2012.

Zákon přináší tyto změny proti současné legislativě:

–    Umožňuje se souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí se zdravotním postižením do 4 let věku, a to u dětí, kterým náleží rodičovský příspěvek po 31. 12. 2011. Je však nezbytné, aby si rodiče sami požádali o přiznání rodičovského příspěvku, případně příspěvku na péči. To znamená, že změna se neděje automaticky, ale až po předložení žádosti. Doporučuji tyto žádosti podat okamžitě začátkem měsíce prosince 2012 tak, aby mohlo být zahájeno správní řízení, a to s odkazem na Sbírku zákonů, částka 122, kde je již tato novela zákona zveřejněna, a kde je i uvedeno, že účinnost zákona je 1. 12. 2012. Na www.mpsv.cz najdete jak žádost o rodičovský příspěvek, tak žádost na příspěvek na péči. Doporučuji Vám tyto žádosti podat poštou doporučeným dopisem nebo přes podatelnu Vašeho Úřadu práce s tím, že si schováte kopii s potvrzením podání.

–    Dochází ke změně zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a to v části týkající se příspěvku na mobilitu. Od data účinnosti zákona je možné, aby osoba v ústavní péči mohla „z důvodů hodných zvláštního zřetele“ požádat o příspěvek na mobilitu. Opět doporučuji žádost podat na začátku měsíce prosince 2012 poštou doporučeným dopisem nebo přes podatelnu vašeho Úřadu práce s tím, že si necháte kopii potvrzení podání. Tím bude zajištěno, že dávka může být přiznána ještě za měsíc prosinec 2012.

–    Zásadním způsobem se mění přístup ke schodišťovým plošinám, schodišťovým sedačkám, schodolezům a stropním zvedacím systémům. Od 1. 12. 2012 je možné požádat o příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení výše uvedených zařízení. Podmínkou je souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem. U činžovních domů se jedná například o souhlas obce, bytového družstva a nebo Sdružení vlastníků bytových jednotek. Vím, že toto může být někdy trochu problém, ale asi v této věci nelze postupovat jinak. Zákon v § 9 stanoví, že příspěvek na schodišťové plošiny se poskytne „jen jestliže odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu“. Doporučuji v této věci argumentovat především tím, že nemáte k dispozici trvale osobu, která by zvládla manipulaci se schodolezem. Neboť to je poměrně fyzicky náročná práce a elektrické vozíky nelze takto přepravovat. Dále je nezbytné připravit si dva návrhy řešení, to znamená, že doporučuji mít dvě konkurenční nabídky. V případech, když bylo požádáno o půjčku na pořízení zvedacích zařízení a nebyla ještě uzavřena smlouva o půjčce, je možno podat od 1. 12. 2012 žádost o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na nákup těchto zařízení. Opět doporučuji podat žádosti poštou doporučeným dopisem nebo přes podatelnu Vašeho Úřadu práce s potvrzením.

–    Od 1. 12. 2012 je možno požádat o zvýšení příspěvku na péči u nezaopatřeného dítěte od 4 – 7 let věku, kterému náleží příspěvek ve III. nebo IV. stupni závislosti, a to o 2000,- korun. Toto zvýšení není automatické a opět je potřeba o něj požádat. Opět doporučuji požádat o zvýšení okamžitě na začátku měsíce prosince 2012, a to poštou doporučeným dopisem nebo přes podatelnu Vašeho Úřadu práce s potvrzením. Pouze upozorňuji, že není možný souběh zvýšení příspěvku na péči, pokud je tento příspěvek zvýšen z důvodů hmotné nouze. To znamená, že není možné poskytnout příspěvek na péči o 2000,- korun dvakrát.

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

příloha: zákon č. 331/2012 Sb. (doc)

zdroj: http://www.nrzp.cz

18. 10. 2012

Dva tisíce korun měsíčně navíc dostanou od prosince rodiče, kteří se starají o dítě s těžkým zdravotním postižením ve věku od čtyř do sedmi let. Stejně tak bude možné, aby rodiče handicapovaného dítěte pobírali kromě rodičovského příspěvku souběžně i příspěvek na péči. Dosud mohli pobírat buď  jednu, nebo druhou dávku

zdroj: http://www.denik.cz/ekonomika/schvaleno-davka-pro-postizene-deti-se-zvysi-20121017.html