Lidé se zdravotním postižením a jejich rodiny přicházejí s vlastním návrhem, jak řešit svou obtížnou životní situaci

Praha, 3. 6. 2014; Ve středu 4. června se v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskuteční seminář „Koordinátor podpory“, na němž pořadatel semináře – Rytmus – Od klienta k občanovi, o.p.s. – představí návrh systémového řešení pro osoby se zdravotním postižením v oblasti sociální, s přesahem do oblasti školství a zdravotnictví. Seminář se koná pod záštitou Mgr. Petra Gazdíka, místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Návrh systémového řešení je výsledkem společné práce rodičů osob s nejrůznějšími handicapy a také takzvaných sebeobhájců. „To jsou občané tohoto státu, kteří absolvovali kurz společnosti Rytmus – Od klienta k občanovi, o.p.s., a shodli se na tomto řešení jako na možnosti účinné první pomoci v těžké životní situaci. Zároveň je podle nás efektivním preventivním opatřením sociální exkluze osob se zdravotním postižením a jejich diskriminace,“ uvádí jménem pořadatele a předkladatelů návrhu Ing. Milena Němcová.

Realizace našeho návrhu zajistí:

– aby člověk s postižením zůstal součástí komunity

– efektivní zhodnocení vloženého času i financí všech zúčastněných nyní i do budoucna

– systémové řešení situace

– spolupráci napříč sektory zdravotnictví, školství a sociální práce

– prevenci diskriminace osob se zdravotním postižením

– aby Česká republika naplňovala Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením.

Semináře se zúčastní rovněž zástupci ministerstva financí, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Rady vlády ČR pro lidská práva.

Program semináře a organizační podrobnosti:

Program:

· Zahájení – Mgr. Petr Gazdík

· Představení kurzu „Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením“

Mgr. Pavla Baxová

· Koordinátor podpory – prezentace návrhu systémového řešení

Mgr. Hana Kubíková, Ing. Milena Němcová, Martin Tomášek

· Příspěvky hostů – zástupců ministerstev

· Panelová diskuse

Čas konání: Středa 4. června 2014 v čase od 10:00 do 12:00 hodin, prezence registrovaných účastníků od 9:30

Místo: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, místnost Státní akta,

vstup přes recepci na Sněmovní ulici č. 4, místnost se nachází v 1. patře.

Kontakt pro média: Ing. Milena Němcová, nemcova.milena@seznam.cz, 608 467 128

Rytmus – Od klienta k občanovi, o.p.s.

Rytmus, o.s. vznikl v roce 1994 s posláním umožnit lidem se znevýhodněním aktivně se začleňovat do běžného prostředí – v práci, ve škole, v místě bydliště. Od 14. ledna 2014 se stal obecně prospěšnou společností, více na www.rytmus.org

Profily přednášejících:

Mgr. Pavla Baxová – v sociálních službách pracuje od roku 1992. Podílela se na založení občanského sdružení Rytmus, pracovala jako vedoucí SPC Vertikála v Praze 6. Od roku 2000 je ředitelkou Rytmusu. Dlouhodobě se zabývá podporou rozvoje inkluzívních škol v České republice a aktivit na podporu začleňování osob se znevýhodněním do běžného života. Vystudovala FF UK.

Mgr. Hana Kubíková – matka 7 letého syna se vzácným genetickým postižením – Williamsovým syndromem, s dlouholetou praxí ve státní správě a samosprávě – Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo pro místní rozvoj. Vedoucí Výkonné rady občanského sdružení Willík – sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem, propagátor integrace a inkluze dětí s postižením do společnosti. Vystudovala PF UK.

Ing. Milena Němcová – matka dospělé dcery s kombinovaným postižením, od roku 2002 aktivní v neziskovém sektoru, autorka a realizátorka řady projektů pro osoby s PAS a jejich rodiny. Organizuje destigmatizační akce, spolupracuje s výzkumnými a vzdělávacími institucemi v Brně a Praze, podílí se na komunitním plánování. Usiluje o naplňování Úmluvy práv osob se zdravotním postižením. Je členkou TESSEA, ustavujícího výboru platformy Naděje pro autismus a JDI. Vystudovala FMV VŠE.

Martin Tomášek – mladý muž s těžkým zdravotním postižením, aktivně se zabývá tvůrčím psaním. Absolvoval kurzy společností QUIP a Rytmus, konkrétně Plánování zaměřené na člověka, Podpora řízená jednotlivcem a také Jak se stát obhájcem lidí s postižením. Ve volném čase se věnuje hudbě, literatuře, hraje šachy, miluje procházky, koně a psy. V pozici sebeobhájce vystupuje od roku 2011 ve spolupráci s občanským sdružením Balanc – Společností pro vyrovnávání příležitostí.

Modelování přechodu k inkluzívnímu školství

Občanské sdružení Rytmus spustilo internetovou stránku Co by bylo, kdyby, která prezentuje výsledky ročního výzkumu, jenž si kladl za cíl na konkrétním příkladu menšího města v Čechách modelovat přechod k inkluzívnímu školství.

Internetová stránka popisuje, jak by to vypadalo, kdyby místní speciální škola byla z nějakého důvodu uzavřena a žáci s postižením by nastoupili do svých spádových škol. Kolik by kde přibylo žáků a jak by byly naplňovány jejich speciální vzdělávací potřeby? Jaké další personální zdroje by školy potřebovaly, aby dokázaly tyto potřeby naplnit? A kolik by to všechno stálo?

Zdroj: e-Informační bulletin SKOK pro organizace působící v sociální a zdravotně sociální oblasti, XII. ročník

Devět osvědčení o závěrečné zkoušce patřilo žákům s poruchou autistického spektra

V aule novojičínské radnice se v pondělí 27. června 2011 předávaly výuční listy a osvědčení o závěrečné zkoušce. Za město přivítal absolventy praktické školy a odborného učiliště v Novém Jičíně a poblahopřál jim k životní zkoušce místostarosta Jaroslav Dvořák.

Mezi těmi, kdo přebírali doklad o absolvování studia, byli žáci jednoletého a dvouletého oboru praktické školy a ti, kteří se vyučili v oboru kuchařských a zámečnických prací. Devět osvědčení o závěrečné zkoušce patřilo žákům s poruchou autistického spektra. „Jsme jediným školským zařízením, které umožňuje vzdělání dětem s tímto postižením,“ řekla učitelka Naděžda Boorová. „Připravujeme je pro život. Učí se u nás šití, vaření, rodinné výchově i sociálnímu chování,“ doplnila její kolegyně Věra Urbanová.

Všem absolventům, ale i jejich rodičům a blízkým poděkovala za práci pro školu její ředitelka Ilona Šustalová. A samozřejmě přidala gratulace. K těm se připojil i místostarosta Jaroslav Dvořák a dodal: „Moc si vážím toho, co jste dokázali, a že jste se dokázali poprat se životem.“

Marie Machková
tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín
Článek z Novojičínského zpravodaje 7/2011

Studenti z autistické třídy Praktické školy zpívali v novojičínském kostele

Vůbec poprvé v historii školy si mohli studenti Praktické školy na Sokolovské ulici v Novém Jičíně vyzkoušet, jaké to je, zpívat v kostele. Navíc za doprovodu varhan a před překvapivě velkým počtem posluchačů. Adventní čas si připomněli v pátek 10. prosince 2010 koncertem v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

„Chtěli jsme, aby si naši žáci ještě více uvědomili sílu vánočních tradic. Také se díky koncertu podrobněji seznámili s historií. Přínosem bylo i to, že přímo v praxi poznali varhany,“ vyjmenoval učitel školy Jan Valů, jehož žáci z autistické třídy se vystoupení také účastnili.

Vánočním koncertem škola žila poměrně dlouho. Repertoár nacvičovaly necelé dvě desítky žáků praktické školy asi měsíc, čtyřikrát týdně. A protože šlo o vánoční koncert, zpívaly se především koledy. Z doby pobělohorské zazněly Půjdem spolu do Betléma a Nesem vám noviny, pak Štědrý večer nastal ze spisu mnicha Jana z Holešova nebo známá valašská Pásli ovce Valaši. „V závěrečné koledě Brendlova kancionálu Štědrý večer nastal vystupující vyzvali ke zpěvu všechny přítomné,“ popsal spolupráci s publikem, které zaplnilo kostel více než z poloviny. „V sólovém vystoupení několikrát zaujal i Martin Klein. Jako jeden z mála nevystupoval před publikem poprvé. Tento náš žák se dostal do finále celostátní soutěže Nad Oblaky, která byla letos v říjnu v Olomouci,“ doplnil Valů, Kleinův třídní učitel.

V kostelních lavicích jako posluchači zasedli především žáci speciálních škol a klienti sociálních zařízení. Právě ty Praktická škola letos na své vystoupení pozvala.  Současní studenti se tak mohli v netradiční roli předvést i svým bývalým spolužákům a učitelům.

Po úspěchu letošního koncertu by organizátoři chtěli, aby se o pěveckém talentu žáků dozvědělo více lidí, než jen ti ze speciálních zařízení. „V letos započaté tradici rozhodně chceme  pokračovat i v dalších letech a rádi bychom v budoucnu  pozvali i širší veřejnost. Atmosféra byla tak příjemná a milá, že s napětím poslouchali i žáci s autismem. A to se nestává často, protože jim jsou hlasité zvuky obecně nepříjemné,“ uzavřel Valů.

Text Marie Mynářová, asistentka pedagoga OU a PrŠ Nový Jičín

Speciální pedagogické centrum Ostrava

logo_SPC [680x95]

Územní působnost SPC

–         Moravskoslezský kraj pro klienty s poruchou autistického spektra

Působnost SPC

–         předškolní zařízení

–         školní zařízení

–         stacionáře

–         dětská centra

–         rodina

Seznam zařízení PAS v rámci působnosti SPC

Náš tým tvoří:

–         koordinátor pro klienty s PAS v Moravskoslezském kraji

–         speciální pedagog pro poruchy autistického spektra

–         odborný konzultant – logoped

–         sociální pracovník

–         psycholog

Speciální pedagog pro poruchy autistického spektra

–         provádí depistáž, speciálně pedagogickou diagnostiku, kontrolní spec.ped.vyšetření

–         poskytuje poradenství a metodickou pomoc rodičům a pedagogům

–         řeší krizovou intervenci v rodině, zařízení

–         informuje o odborných kurzech a literatuře, vede semináře a workshopy

–         doporučuje a vyhledává vhodné zařízení pro klienta

–         monitoruje potřeby v kraji, zpracovává odborné podklady

Sociální pracovník

–         provádí sociální anamnézu klienta

–         poskytuje sociální poradenství rodičům

–         pomáhá při sestavování žádostí orgánům sociálního zabezpečení

–         provádí intervenci v krizových situacích rodiny

Psycholog

–         provádí depistáž, psychologickou diagnostiku, komplexní psycholog.vyšetření

–         zajišťuje krizovou intervenci a poradenství pro rodinu a pedagog.pracovníky

–         metodicky vede pedagog.pracovníky

–         informuje o odborných kurzech a literatuře, vede semináře a workshopy

V rámci metodické pomoci je možno uvést např.  zpracování hlavních zásad pro práci ve všech předmětech, aplikace TEACCH program, a jiné.

Kontakt:

Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Tel: + 420 596 768 131

Mob.: +420 723 026 353

E-mail:  spc.vajdy.ostrava@seznam.cz

http://www.zskptvajdy.cz

Víte, ve kterých právních předpisech ČR v oblasti školství je zmínka o autismu?

Zde naleznete platnou legislativu České republiky věnující se autismu k datu 9. 12. 2009. Ve vybraných paragrafech právních předpisů je problematika autismu zvýrazněna podtržením a tučným označením slova autismus. Informace budou postupně doplňovány

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon (Zákon č. 561-2004 Sb. školský zákon)

Zákon řeší předškolní, základní, střední, vyšším odborné a jiné vzdělávání v českém školství včetně dětí se zdravotním postižením i autismem (možnost zřízení funkce asistenta).

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí se speciálními potřebami

Vyhláška se zabývá vzděláváním dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a rozvádí podrobněji výše uvedený zákon.

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských zařízeních

Vyhláška hovoří o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. Uvádí se zde možnost vzdělávání dětí s autismem v přípravném stupni základní školy speciální před zahájením školní docházky

Plné znění předpisů lze vyhledat na: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place a to tak, že do kolonky vyplníte číslo předpisu (např. 561/2004)

Směrnice a metodiky Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže: