Chráněné bydlení v Brně

Chráněné bydlení v Brně pro dospělé spoluobčany s poruchou autistického spektra od 18 let provozuje Ruka pro život o.p.s. Cílovou skupinou služby Chráněného bydlení Božetěchova jsou osoby se středně těžkým až těžkým mentálním postižením s diagnostikovanou poruchou autistického spektra, případně dalšími poruchami v oblasti hybnosti, smyslového vnímání a chování. Jedná se o osoby s vyšší mírou potřebné podpory při všech činnostech péče o vlastní osobu, při zajištění chodu domácnosti, s vysokou mírou potřebné asistence při trávení volného času a seberealizaci. Služba není určena osobám s nízkou mírou potřebné podpory.